รับทำบัญชี

กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องมี "ผู้จัดทำบัญชี" อย่างน้อยแห่งละ 1 คน ในการรับผิดชอบการทำบัญชีของบริษัท

วัตถุประสงค์การจัดทำบัญชี

 1. เสริมสร้างระบบบัญชี และระบบภายในของบริษัทให้มีความเข้มแข็ง
 2. จัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี พรบ.การบัญชี ที่ประมวลรัษฏากรกำหน
 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ นำส่งได้ตรงต่อเวลา ประหยัดภาษี และลดความเสี่ยงจากการถูกกรมสรรพากรตรวจสอบ และเรียกเก็บภาษีเพิ่มภายหลัง

ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี
     การบัญชี ช่วยแสดงถึงฐานะทางการเงินขององค์กร กิจการ ฯลฯ เช่น ข้อมูลผลการดำเนินงาน ที่ทราบถึงข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย ข้อมูลฐานะทางการเงิน ก็แสดงให้ทราบถึงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการ ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ ตลอดจนรัฐบาลที่ใช้ข้อมูลบัญชีประกอบการตัดสินใจ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีโดยนักบัญชี ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดสรร และวางแผนทางการเงินได้เป็นอย่างดี

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ตาม พรบ.การบัญชี 2543 https://francepharmaci...gra/
ประเภทธุรกิจ ผู้รับผิดชอบ
* บริษัทจำกัด
* ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
* บุคคลธรรมดา
หุ้นส่วนผู้จัดการ
หุ้นส่วนผู้จัดการ
เจ้าของหรือผู้จัดการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบและบทกำหนดโทษของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
ดำเนินการ โทษ
* จัดให้มีผู้ทำบัญชี
* จัดให้มีการทำบัญชี
* ส่งมอบเอกสารประกอบการลงบัญชี
* ปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน
* จัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบ
* ยื่นงบการเงินต่อสนง.กลางบัญชี
* เก็บรักษาบัญชีและเอกสาร
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ปรับไม่เกิน 30,000 บาท
ปรับไม่เกิน 30,000 บาท
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
ปรับไม่เกิน 50,000 บาท
ปรับไม่เกิน  5,000 บาท

 

ขอบเขตงานบริการด้านบัญชีและภาษีอากร

 1. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในระบบเอกสาร การควบคุมภายใน และงานด้านระบบบัญชีของกิจการ
 2. ยื่นเรื่องเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด
 3. วิเคราะห์รายการเอกสารสำหรับการจัดทำบัญชีรายได้ บัญชีรายจ่าย รวมถึงการปรับปรุงบัญชี เช่น ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารรับชำระหนี้ เอกสารนำฝากธนาคาร การบันทึกค่าเสื่อมราคา ฯลฯ
 4. จัดทำบัญชีด้วย software สำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรองล่าสุด, จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
 5. จัดทำสมุดบัญชีต่างๆ ตามที่กฏหมายกำหนดให้ครบถ้วน ได้แก่ สมุดเงินฝากแบงค์ สมุดรายวันซื้อ-ขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดเงินสด
 6. ปิดงบการเงิน อัพเดตข้อมูลทุกเดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจ และวางแผนภาษีได้ทันท่วงที
 7. จัดเตรียมงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปี ได้แก่
  • งบกระทบยอดเงินฝากทุกบัญชี (Bank Reconcile)
  • ทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนค่าเสื่อมราคา (Fixed Assets Register)
  • ข้อมูลลูกหนี้-เจ้าหนี้รายตัวคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

บริการด้านประกันสังคม

 1. จัดเตรียมแบบภาษีเพื่อนำส่งกรมสรรพากรรายเดือน พร้อมยื่นชำระภาษี(ถ้ามี) ได้แก่
  • แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนค่าจ้าง (ภงด.1)
  • แบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ภงด.3,53)
  • แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) และรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 2. จัดเตรียม + คำนวณแบบนำส่งสมทบประกันสังคมประจำเดือน พร้อมบริการยื่นนำส่ง
 3. จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งสรรพากรรายปี พร้อมบริการยื่นชำระภาษี ได้แก่
  • สอบทานการคำนวณภาษีครึ่งปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ครึ่งปี (ภงด.51)
  • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ประจำปี (ภงด.50)
  • จัดเตรียมแบบนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจฯ ได้แก่ สบช.3, แบบรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) พร้อมยื่นนำส่งกระทรวงพาณิชย์

 

การวางแผนภาษีอากร

การวางแผนภาษี เป็นการเลือกแนวทางที่ดีที่สุดซึ่งทำให้เกิดการประหยัดเงินค่าภาษีมากที่สุด จึงไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี แต่เป็นการออกแบบรายการค้าและการวางรูปแบบการเสียภาษี ซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ขอบเขตการดำเนินงาน
วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร ตรวจสอบการคำนวณภาษี

อัตราค่าบริการ
ค่าบริการวางแผนภาษีอากรขึ้นอยู่กับการประมาณการเวลาที่ต้องใช้ในการวางแผนซึ่งแตกต่างกันตามประเภทของงาน และปริมาณการดำเนินธุรกิจของแต่ละกิจการ กรุณาติดต่อเราเพื่อคุยรายละเอียดงาน

 

บริษัท วาย.เอ็ม.ออดิท แอนด์ บิซซิเนส จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ฟรี! โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจของท่าน บริษัท ยินดีให้บริการ