รับตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี

ขอบเขตงานตรวจสอบบัญชี ที่ท่านจะได้รับมีดังนี้

  1. บริการตรวจสอบบัญชี / งบการเงิน ด้วยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง เช่น วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน พิจารณาความเหมาะสมในหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมถึงประมาณการในรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
  2. นำเสนอรายงานต่อผู้บริหารในข้อผิดพลาดทางบัญชี อาทิเช่น ความบกพร่องในการควบคุมภายใน, ความเหมาะสมของระบบบัญชีที่ใช้, เสนอแนะการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ, การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น, สาระสำคัญต่าง ๆ ที่กระทบกับผลการดำเนินกิจการ ฯลฯ
  3. การตรวจสอบบัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นได้ว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินกิจการได้ถูกต้องตามนโยบายการบัญชีที่รับรองหรือไม่เพียงใด หากมีการเสนอรายงานเป็นอย่างอื่นบริษัทฯ จะเรียนปรึกษาและชี้แจงถึงเหตุผล ข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี
  4. บริการยื่นงบการเงิน ได้แก่ สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) , สปช.3 นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบฯ

 

ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมี สินทรัพย์ และรายได้ ในรอบระยะเวลาปีใดปีหนึ่งทุกรายการไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นกิจการที่งบการเงินยังไม่มีนัยสำคัญเพียงพอ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินต้องตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แต่ต้องมีผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ขอขึ้นทะเบียน และได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากร ให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

 

ตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบบัญชีภายใน ( Internal Audit ) เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบ และควบคุมภายใน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่การบัญชีบริหาร วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในคือการที่กิจการสามารถแน่ใจ ได้ว่าพนักงาน ของกิจการสามารถทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ของกิจการ ปราศจากการทุจริต และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าไม่ต้องมีผู้เฝ้าควบคุมทั้งวัน เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ช่วยให้การควบคุมภายในนี้สำเร็จได้คือ การตรวจสอบบัญชีภายใน หลักการของการตรวจสอบบัญชีภายในที่สำคัญคือต้องมาจากหน่วยงานอิสระที่ไม่ขึ้นต่อฝ่ายใดโดยตรง แต่จะขึ้นต่อคณะกรรมการหรือผู้บริหารเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการดำเนินงานของ ผู้สอบบัญชีภายใน โดยมีเป้าหมายที่การสร้างบรรษัทภิบาล ( Good Governance ) ให้เกิดขึ้นในองค์กร ดังนั้นการทำงานของผู้ตรวจสอบบัญชีภายในจึงไม่ได้เน้นไปที่หน้าที่งานดังเช่นผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ ที่รับรองงบการเงินเพื่อเสนอต่อผู้ใช้งบการเงิน แต่เป็นการทำงานเพื่อให้เกิดความสามารถและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในการบริหารงานของผู้บริหาร

ทั้งนี้หากองค์กรที่มีผู้ตรวจสอบบัญชีภายในที่ดี มีทีมตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพ และทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วจะช่วยส่งเสริมให้งบการเงินน่าเชื่อถือมากขึ้นและผู้สอบบัญชีอิสระที่ รับรองงบการเงิน ทำงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นได้เต็มที่

ต่อผู้สอบบัญชีว่างบการเงินนั้นถูกต้องตามที่ควร อย่างไรก็ดีการคัดเลือกหาทีมงาน ตรวจสอบบัญชีภายในเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และควรพิจารณาเป็นอย่างยิ่งว่าจะจัดตั้งขึ้นเองจากภายในหรือใช้บริการจากภายนอก

หากองค์กรตั้งใจที่จะจัดตั้งทีมงานตรวจสอบภายในขึ้นเองสิ่งสำคัญ ที่ต้องคำนึงถึง คือ ทีมงานนั้นจะมีอิสระในการทำงานจริงหรือไม่ ต้องป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ที่ทับซ้อนของการทำงาน ในทีมงานตรวจสอบภายใน (Conflict of Interest) และต้องคำนึงว่าองค์กรจะเกิดค่าใช้จ่ายประจำ ในการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นมารวมถึง การคำนึงว่าขนาดองค์กรมีความเหมาะสม หรือไม่ต่อการตั้งทีมงานตรวจสอบบัญชีภายในขณะที่การจ้างบริการจากภายนอกต้องมั่นใจได้ว่า ทีมงานนั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงพอ ที่จะไม่นำความในขององค์กรไปเผยแพร่เมื่อสิ้นสุดการใช้บริการแล้ว และต้องเปรียบเทียบความคุ้มค่าว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใดต่อปี ในการใช้บริการจากภายนอกเปรียบเทียบกับการตั้งขึ้นจากภายใน

ท้ายที่สุดการตรวจสอบบัญชีภายในอาจไม่ใช่สิ่งที่องค์กรจำเป็นจะต้องปฏิบัติก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละองค์กรเอง หากองค์กรมีความเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและระบบในองค์กรนั้นเหมาะสมแล้ว มั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาขึ้นได้ การตรวจสอบบัญชีภายในอาจไม่มีความจำเป็นต่อองค์กรนั้นก็เป็นได้ แต่หากองค์กรของท่านต้องการให้มีการตรวจสอบภายในเป็นบางครั้งคราว ทางบริษัท วาย.เอ็ม.ออดิท แอนด์ บิซซิเนส จำกัด ยินดีรับใช้ท่านในราคาเป็นกันเอง

 

ตรวจสอบบัญชี ปรึกษา และสอบถามข้อมูลฟรีกับผู้สอบบัญชีได้โดยตรงที่
Tel : 089-7902499
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

บริษัท วาย.เอ็ม.ออดิท แอนด์ บิซซิเนส จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ฟรี! โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจของท่าน บริษัท ยินดีให้บริการ