Tuesday, 23 December 2014 00:00

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล

Written by 

อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดให้ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล จัดทำบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย ดังต่อไปนี้

1. จัดทำบัญชียอดคงเหลือยกมา จำนวนรวมของรายได้ และยอดรายจ่ายระหว่างปี รวมถึงเงินคงเหลือยกไป

2. ให้จัดทำรายงานเป็นภาษาไทย ถ้าทำเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยกำกับ

3. ให้ยื่นรายงานต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรพร้อมกับการยื่นแบบ ภงด.90 หรือ ภงด.91 ของทุกปี

4. ประกาศนี้มีผลบังคับการยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป (ปีภาษี 2557)

 

ประกาศฉบับที่ 249 กรมสรรพากร

Last modified on Tuesday, 23 December 2014 08:34