ปรึกษากฎหมาย

ให้บริการปรึกษากฎหมาย

     ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายและข้อมูลของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทำความเห็นกฎหมาย พร้อมเสนอแนะตรวจร่างสัญญาและแก้ไข ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะร่างสัญญาต่างๆ จัดส่งข้อกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

     รับว่าความทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีเยาวชนและครอบครัว คดีที่ดิน คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีปกครอง คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ เป็นตัวแทนในชั้นศาลและนอกชั้นศาล

 

งานบริการกฏหมายสำหรับคนต่างด้าว

 1. ใบอนุญาตทำงาน
 2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
 3. วีซ่า และขออาศัยอยู่ต่อในประเทศไทย
 4. สัญชาติ

 

งานบริการด้านกฎหมายครอบครัวและมรดก

 1. กฎหมายสมรส
 2. หย่า
 3. ค่าเลี้ยงดู
 4. บุตรบุญธรรม
 5. พินัยกรรมต่างๆ
 6. การตั้งผู้จัดการมรดก และผู้ปกครองผู้เยาว์
 7. การขออุปการะเลี้ยงดูบุตร
 8. เป็นตัวแทนดำเนินการเรื่องมรดก

 

งานบริการด้านกฎหมายแรงงาน

 1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และกฎข้อบังคับอื่น ๆ ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด
 2. ให้คำปรึกษาในการเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อระงับข้อพิพาทแรงงาน
 3. ให้บริการอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน

  turk-eczanesi.com