ปรึกษากฎหมาย

ให้บริการปรึกษากฎหมาย

     ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายและข้อมูลของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทำความเห็นกฎหมาย พร้อมเสนอแนะตรวจร่างสัญญาและแก้ไข ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะร่างสัญญาต่างๆ จัดส่งข้อกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

     รับว่าความทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีเยาวชนและครอบครัว คดีที่ดิน คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีปกครอง คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ เป็นตัวแทนในชั้นศาลและนอกชั้นศาล

 

งานบริการกฏหมายสำหรับคนต่างด้าว

 1. ใบอนุญาตทำงาน
 2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
 3. วีซ่า และขออาศัยอยู่ต่อในประเทศไทย
 4. สัญชาติ

 

งานบริการด้านกฎหมายครอบครัวและมรดก

 1. กฎหมายสมรส
 2. หย่า
 3. ค่าเลี้ยงดู
 4. บุตรบุญธรรม
 5. พินัยกรรมต่างๆ
 6. การตั้งผู้จัดการมรดก และผู้ปกครองผู้เยาว์
 7. การขออุปการะเลี้ยงดูบุตร
 8. เป็นตัวแทนดำเนินการเรื่องมรดก

 

งานบริการด้านกฎหมายแรงงาน

 1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และกฎข้อบังคับอื่น ๆ ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด
 2. ให้คำปรึกษาในการเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อระงับข้อพิพาทแรงงาน
 3. ให้บริการอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน

  turk-eczanesi.com

รับตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี

ขอบเขตงานตรวจสอบบัญชี ที่ท่านจะได้รับมีดังนี้

 1. บริการตรวจสอบบัญชี / งบการเงิน ด้วยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง เช่น วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน พิจารณาความเหมาะสมในหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมถึงประมาณการในรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
 2. นำเสนอรายงานต่อผู้บริหารในข้อผิดพลาดทางบัญชี อาทิเช่น ความบกพร่องในการควบคุมภายใน, ความเหมาะสมของระบบบัญชีที่ใช้, เสนอแนะการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ, การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น, สาระสำคัญต่าง ๆ ที่กระทบกับผลการดำเนินกิจการ ฯลฯ
 3. การตรวจสอบบัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นได้ว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินกิจการได้ถูกต้องตามนโยบายการบัญชีที่รับรองหรือไม่เพียงใด หากมีการเสนอรายงานเป็นอย่างอื่นบริษัทฯ จะเรียนปรึกษาและชี้แจงถึงเหตุผล ข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี
 4. บริการยื่นงบการเงิน ได้แก่ สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) , สปช.3 นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบฯ

 

ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมี สินทรัพย์ และรายได้ ในรอบระยะเวลาปีใดปีหนึ่งทุกรายการไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นกิจการที่งบการเงินยังไม่มีนัยสำคัญเพียงพอ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินต้องตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แต่ต้องมีผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ขอขึ้นทะเบียน และได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากร ให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

 

ตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบบัญชีภายใน ( Internal Audit ) เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบ และควบคุมภายใน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่การบัญชีบริหาร วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในคือการที่กิจการสามารถแน่ใจ ได้ว่าพนักงาน ของกิจการสามารถทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ของกิจการ ปราศจากการทุจริต และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าไม่ต้องมีผู้เฝ้าควบคุมทั้งวัน เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ช่วยให้การควบคุมภายในนี้สำเร็จได้คือ การตรวจสอบบัญชีภายใน หลักการของการตรวจสอบบัญชีภายในที่สำคัญคือต้องมาจากหน่วยงานอิสระที่ไม่ขึ้นต่อฝ่ายใดโดยตรง แต่จะขึ้นต่อคณะกรรมการหรือผู้บริหารเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการดำเนินงานของ ผู้สอบบัญชีภายใน โดยมีเป้าหมายที่การสร้างบรรษัทภิบาล ( Good Governance ) ให้เกิดขึ้นในองค์กร ดังนั้นการทำงานของผู้ตรวจสอบบัญชีภายในจึงไม่ได้เน้นไปที่หน้าที่งานดังเช่นผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ ที่รับรองงบการเงินเพื่อเสนอต่อผู้ใช้งบการเงิน แต่เป็นการทำงานเพื่อให้เกิดความสามารถและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในการบริหารงานของผู้บริหาร

ทั้งนี้หากองค์กรที่มีผู้ตรวจสอบบัญชีภายในที่ดี มีทีมตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพ และทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วจะช่วยส่งเสริมให้งบการเงินน่าเชื่อถือมากขึ้นและผู้สอบบัญชีอิสระที่ รับรองงบการเงิน ทำงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นได้เต็มที่

ต่อผู้สอบบัญชีว่างบการเงินนั้นถูกต้องตามที่ควร อย่างไรก็ดีการคัดเลือกหาทีมงาน ตรวจสอบบัญชีภายในเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และควรพิจารณาเป็นอย่างยิ่งว่าจะจัดตั้งขึ้นเองจากภายในหรือใช้บริการจากภายนอก

หากองค์กรตั้งใจที่จะจัดตั้งทีมงานตรวจสอบภายในขึ้นเองสิ่งสำคัญ ที่ต้องคำนึงถึง คือ ทีมงานนั้นจะมีอิสระในการทำงานจริงหรือไม่ ต้องป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ที่ทับซ้อนของการทำงาน ในทีมงานตรวจสอบภายใน (Conflict of Interest) และต้องคำนึงว่าองค์กรจะเกิดค่าใช้จ่ายประจำ ในการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นมารวมถึง การคำนึงว่าขนาดองค์กรมีความเหมาะสม หรือไม่ต่อการตั้งทีมงานตรวจสอบบัญชีภายในขณะที่การจ้างบริการจากภายนอกต้องมั่นใจได้ว่า ทีมงานนั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงพอ ที่จะไม่นำความในขององค์กรไปเผยแพร่เมื่อสิ้นสุดการใช้บริการแล้ว และต้องเปรียบเทียบความคุ้มค่าว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใดต่อปี ในการใช้บริการจากภายนอกเปรียบเทียบกับการตั้งขึ้นจากภายใน

ท้ายที่สุดการตรวจสอบบัญชีภายในอาจไม่ใช่สิ่งที่องค์กรจำเป็นจะต้องปฏิบัติก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละองค์กรเอง หากองค์กรมีความเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและระบบในองค์กรนั้นเหมาะสมแล้ว มั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาขึ้นได้ การตรวจสอบบัญชีภายในอาจไม่มีความจำเป็นต่อองค์กรนั้นก็เป็นได้ แต่หากองค์กรของท่านต้องการให้มีการตรวจสอบภายในเป็นบางครั้งคราว ทางบริษัท วาย.เอ็ม.ออดิท แอนด์ บิซซิเนส จำกัด ยินดีรับใช้ท่านในราคาเป็นกันเอง

 

ตรวจสอบบัญชี ปรึกษา และสอบถามข้อมูลฟรีกับผู้สอบบัญชีได้โดยตรงที่
Tel : 089-7902499
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

บริษัท วาย.เอ็ม.ออดิท แอนด์ บิซซิเนส จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ฟรี! โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจของท่าน บริษัท ยินดีให้บริการ

 

รับจดทะเบียน

วัตถุประสงค์การจดทะเบียน

เมื่อผู้ประกอบการมีแผนธุรกิจเป็นของตนเองแล้ว และพร้อมลงมือดำเนินธุรกิจ กระบวนการหรือขั้นตอนต่อไปที่ผู้ประกอบการใหม่ต้องดำเนินการ ประกอบด้วย ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์หรือกิจการโดยแยกตามประเภทนิติบุคคล การจดทะเบียนโรงงาน การดำเนินการเสียภาษีนิติบุคคล การดำเนินการด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม การขออนุญาตสิ่งอำนวยความสะดวก คลังสินค้า การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมตามประเภทของสินค้า การจดทะเบียนกิจการเฉพาะ การขออนุญาตก่อสร้างและการจดทะเบียนเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจกระบวนการต่างๆเหล่านี้อย่างละเอียด เพื่อให้การดำเนินธุรกิจในระยะเริ่มแรกมีความผิดพลาดน้อยที่สุด

หากนิติบุคคลใด ๆ ต้องการแก้ไขรายการใด ๆ ที่เคยจดทะเบียนไว้เป็นอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นการขอจดทะเบียนเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือประสงค์จะขอเลิกกิจการ จะต้องดำเนินตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้ทางราชการสามารถบริหารจัดการข้อมูลนิติบุคคล และอัพเดตรายการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตลอดเวลา

 

บริการจดทะเบียนที่ให้บริการ

 1. จดทะเบียนบริษัท
  • บริการจองชื่อนิติบุคคล https://viagrafrom....k/
  • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
  • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท
 2. จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ
  • บริการจองชื่อนิติบุคคล
  • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
  • บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างฯ
 3. จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น indegenerique.fr
 4. จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล
 5. ขอมีเลขผู้เสียภาษี และจดภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากร
 6. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 7. จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร เช่น แจ้งเปลี่ยนชื่อ, ที่อยู่สถานประกอบการ, เพิ่ม(ลด)สาขา, เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ ฯลฯ
 8. จดเลิกกิจการและชำระบัญชี https://oesterreichisc....
 9. จดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษี/คณะบุคคลยินดีให้คำปรึกษาแนะนำตลอดเวลาทั้งในและนอกเวลาทำการ รับบริการจดทะเบียนได้ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล มีบริการพนักงานรับส่งเอกสาร

บริษัท วาย.เอ็ม.ออดิท แอนด์ บิซซิเนส จำกัด ยินดีให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องต่าง ๆ ฟรี! โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจของท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการ

 

รับทำบัญชี

กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องมี "ผู้จัดทำบัญชี" อย่างน้อยแห่งละ 1 คน ในการรับผิดชอบการทำบัญชีของบริษัท

วัตถุประสงค์การจัดทำบัญชี

 1. เสริมสร้างระบบบัญชี และระบบภายในของบริษัทให้มีความเข้มแข็ง
 2. จัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี พรบ.การบัญชี ที่ประมวลรัษฏากรกำหน
 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ นำส่งได้ตรงต่อเวลา ประหยัดภาษี และลดความเสี่ยงจากการถูกกรมสรรพากรตรวจสอบ และเรียกเก็บภาษีเพิ่มภายหลัง

ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี
     การบัญชี ช่วยแสดงถึงฐานะทางการเงินขององค์กร กิจการ ฯลฯ เช่น ข้อมูลผลการดำเนินงาน ที่ทราบถึงข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย ข้อมูลฐานะทางการเงิน ก็แสดงให้ทราบถึงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการ ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ ตลอดจนรัฐบาลที่ใช้ข้อมูลบัญชีประกอบการตัดสินใจ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีโดยนักบัญชี ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดสรร และวางแผนทางการเงินได้เป็นอย่างดี

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ตาม พรบ.การบัญชี 2543 https://francepharmaci...gra/
ประเภทธุรกิจ ผู้รับผิดชอบ
* บริษัทจำกัด
* ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
* บุคคลธรรมดา
หุ้นส่วนผู้จัดการ
หุ้นส่วนผู้จัดการ
เจ้าของหรือผู้จัดการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบและบทกำหนดโทษของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
ดำเนินการ โทษ
* จัดให้มีผู้ทำบัญชี
* จัดให้มีการทำบัญชี
* ส่งมอบเอกสารประกอบการลงบัญชี
* ปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน
* จัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบ
* ยื่นงบการเงินต่อสนง.กลางบัญชี
* เก็บรักษาบัญชีและเอกสาร
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ปรับไม่เกิน 30,000 บาท
ปรับไม่เกิน 30,000 บาท
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
ปรับไม่เกิน 50,000 บาท
ปรับไม่เกิน  5,000 บาท

 

ขอบเขตงานบริการด้านบัญชีและภาษีอากร

 1. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในระบบเอกสาร การควบคุมภายใน และงานด้านระบบบัญชีของกิจการ
 2. ยื่นเรื่องเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด
 3. วิเคราะห์รายการเอกสารสำหรับการจัดทำบัญชีรายได้ บัญชีรายจ่าย รวมถึงการปรับปรุงบัญชี เช่น ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารรับชำระหนี้ เอกสารนำฝากธนาคาร การบันทึกค่าเสื่อมราคา ฯลฯ
 4. จัดทำบัญชีด้วย software สำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรองล่าสุด, จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
 5. จัดทำสมุดบัญชีต่างๆ ตามที่กฏหมายกำหนดให้ครบถ้วน ได้แก่ สมุดเงินฝากแบงค์ สมุดรายวันซื้อ-ขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดเงินสด
 6. ปิดงบการเงิน อัพเดตข้อมูลทุกเดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจ และวางแผนภาษีได้ทันท่วงที
 7. จัดเตรียมงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปี ได้แก่
  • งบกระทบยอดเงินฝากทุกบัญชี (Bank Reconcile)
  • ทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนค่าเสื่อมราคา (Fixed Assets Register)
  • ข้อมูลลูกหนี้-เจ้าหนี้รายตัวคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

บริการด้านประกันสังคม

 1. จัดเตรียมแบบภาษีเพื่อนำส่งกรมสรรพากรรายเดือน พร้อมยื่นชำระภาษี(ถ้ามี) ได้แก่
  • แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนค่าจ้าง (ภงด.1)
  • แบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ภงด.3,53)
  • แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) และรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 2. จัดเตรียม + คำนวณแบบนำส่งสมทบประกันสังคมประจำเดือน พร้อมบริการยื่นนำส่ง
 3. จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งสรรพากรรายปี พร้อมบริการยื่นชำระภาษี ได้แก่
  • สอบทานการคำนวณภาษีครึ่งปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ครึ่งปี (ภงด.51)
  • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ประจำปี (ภงด.50)
  • จัดเตรียมแบบนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจฯ ได้แก่ สบช.3, แบบรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) พร้อมยื่นนำส่งกระทรวงพาณิชย์

 

การวางแผนภาษีอากร

การวางแผนภาษี เป็นการเลือกแนวทางที่ดีที่สุดซึ่งทำให้เกิดการประหยัดเงินค่าภาษีมากที่สุด จึงไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี แต่เป็นการออกแบบรายการค้าและการวางรูปแบบการเสียภาษี ซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ขอบเขตการดำเนินงาน
วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร ตรวจสอบการคำนวณภาษี

อัตราค่าบริการ
ค่าบริการวางแผนภาษีอากรขึ้นอยู่กับการประมาณการเวลาที่ต้องใช้ในการวางแผนซึ่งแตกต่างกันตามประเภทของงาน และปริมาณการดำเนินธุรกิจของแต่ละกิจการ กรุณาติดต่อเราเพื่อคุยรายละเอียดงาน

 

บริษัท วาย.เอ็ม.ออดิท แอนด์ บิซซิเนส จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ฟรี! โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจของท่าน บริษัท ยินดีให้บริการ

 

เกี่ยวกับเรา

  บริษัท วายเอ็ม ออดิท แอนด์ บิซซิเนส จำกัด เป็นบริษัทที่รับตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางบัญชี การวางแผนภาษีอากร การจดทะเบียน การจัดตั้งบริษัท และ ปรึกษาทนายความ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในงาน โดยตลอดเวลาบริษัท วายเอ็ม ออดิท แอนด์ บิซซิเนส จำกัด ยึดถือ จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความจริงใจในลูกค้า และความตั้งในใจการทำงานมาโดยตลอด

ถ้าท่านต้องการใช้บริการทางเราสามารถติดต่อ หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เราพร้อมจะบริการด้วยความยินดี https://pharmaciegeneriq....